Fossa.cz - sv�t bruslen� | Sport-XL.cz - sportovn� pot�eby | Hodinky Polar, Suunto, Garmin |

Obchodnďż˝ centrum

P�IHL��EN� / REGISTRACE:

uk�zat obsah ko��ku

v košíku máte: 0 Ks

v celkové ceně: 0,00 Kč

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Záruční podmínky

Záruku na zboží je poskytována v rozsahu obecně platných předpisů, a to po dobu 2 let (pokud není určeno výrobcem více). Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruka je poskytována na chyby vzniklé při výrobě a výrobní vady, které nebyly viditelné při zakoupení zboží. Záruka se nevztahuje na:

> mechanická poškození

> nesprávné použití

> vystavení zboží nadměrným rázům, váze a úderům, žáru a vlhku

> nadměrné opotřebení a úmyslné poničení zboží

• neodborný servis

Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list obsahuje jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje na místo záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje (faktura). Místo uplatnění reklamace V případě závady nebo výskytu výrobní vady výrobku v záruční době, je místem uplatnění reklamace hlavní provozovna prodejce na adrese www.Obchod-Centrum.cz, viz kontakty. Zboží zasílané na reklamaci nebo vrácení nikdy nelze zaslat na dobírku. V případě reklamací nás kontaktujte: info@obchod-centrum.cz Telefon: +420 776 70 86 96.

Pro záruční či pozáruční servis nás kontaktujte - viz. kontakty.

Způsob uplatnění reklamace

Při vzniku první vady je nutné poškozený výrobek okamžitě přestat používat, zabalit a kompletní doručit na naši adresu v co nejkratší době. Před odesláním nás kontaktujte mailem nebo telefonicky, abysme věděli, že Vaše zásilka není nevyžádaná. Ke zboží musí být přiložena kopie dokladu o zaplacení (faktura, paragon nebo lístek z pošty případně zásilkové služby) a podrobný popis závady. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci nebo, týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Tytéž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě věc řádně užívat. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Důležité: reklamované zboží v záruční lhůtě musí být k reklamaci dodáno kompletní.

Reklamace poškozené věci během dopravy

Pokud jste zboží převzali (vychází se z podpisu dokumentu o převzetí zásilky od přepravce) máme za to, že zboží bylo v pořádku doručeno. O případné reklamaci - poškození zboží během dopravy - nás informujte bez odkladu. Tuto reklamaci nám sdělte nejlépe mailem s fotodokumentací.

Doručení reklamovaného zboží

Reklamované zboží musí zákazník dopravit osobně nebo zaslat na místo uplatnění reklamace. V případě zaslání postupujte podle instrukcí v bodě "Způsob uplatnění reklamace" reklamačního řádu. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zákazník vyzván k odběru zboží. V případě zájmu může být po dohodě zboží zákazníkovi zasláno poštou a dopravu hradí prodávající.

design a k�d wedipa.com
Partne�i: Inline kole�kov� brusle | N�dob� Tescoma | MaxKontakt.cz | kole�kov� brusle Olomouc | 24 hodin Le Mans - z�vody v rychlobruslen�
| TEMPISH Race Olomouc 2014 - z�vody v rychlobruslen� | sportovn� pot�eby www.Sport-XL.cz - v�e, co pot�ebuje� pro zdrav� pohyb | z�vodn� brusle pro speedskating BONT
| Pracovn� od�v - mont�rky | V��ivka a potisk na textil | Sport-Action.cz - pro sportovce jen to nejlep�� | ROXYrental.cz - pron�jem z�zem� pro stavbu i event | Sport-JOMA.cz - sportovn� zbo� zna�ky JOMA p�mo ze �pan�lska